Originál této stránky se nachází na http://www.fee.vutbr.cz/~hrdlimi/ta/aup/8051.html --

Stručný popis 8051

Obsah:


Hlavní rysy mikrokontroleru 8051:

[Obsah]


Rozdělení paměti 8051:

[Obsah]

Speciální registry:

Registry, za jejichž zkratkou je znak * jsou bitově adresovatelné.

Zkratka Adresa  Význam
 ACC*   0E0h   akumulátor
 B*    0F0h   B registr
 PSW*   0D0h   stavový registr
 SP    81h   ukazatel na zásobník
 DPTR  82h,83h  ukazatel na data (DPL, DPH)
 P0*    80h   port 0
 P1*    90h   port 1
 P2*   0A0h   port 2
 P3*   0B0h   port 3
 IP*   0B8h   řízení priority přerušení
 IE*   0A8h   povolení/zákaz přerušení
 TMOD   89h   řízení režimu časovače/čítače
 TCON*   88h   řízení časovače/čítače
 TH0    8Ch   vyšší slabika časovače/čítače 0
 TL0    8Ah   nižší slabika časovače/čítače 0
 TH1    8Dh   vyšší slabika časovače/čítače 1
 TL1    8Bh   nižší slabika časovače/čítače 1
 SCON*   98h   řízení sériového rozhraní
 SBUF   99h   data sériového rozhraní
 PCON   87h   řízení spotřeby 
[Obsah]

Instrukční soubor:

Aritmetické operace
ADD  A,Rn      Přičte obsah registru k akumulátoru
ADD  A,direct    Přičte obsah adresy k akumulátoru
ADD  A,@Ri     Přičte obsah nepřímé adresy k akumulátoru
ADD  A,#data    Přičte přímá data k akumulátoru
ADDC A,Rn      Přičte CY a obsah registru k akumulátoru
ADDC A,direct    Přičte CY a obsah adresy k akumulátoru
ADDC A,@Ri     Přičte CY a obsah nepřímé adresy k akumulátoru
ADDC A,#data    Přičte CY a přímá data k akumulátoru
SUBB A,Rn      Odečte CY a obsah registru od akumulátoru
SUBB A,direct    Odečte CY a obsah adresy od akumulátoru
SUBB A,@Ri     Odečte CY a obsah nepřímé adresy od akumulátoru
SUBB A,#data    Odečte CY a přímá data od akumulátoru
INC  A       Zvětší obsah akumulátoru o 1
INC  Rn       Zvětší obsah registru o 1
INC  direct     Zvětší obsah adresy o 1
INC  @Ri      Zvětší obsah nepřímé adresy o 1
DEC  A       Zmenší obsah akumulátoru o 1
DEC  Rn       Zmenší obsah registru o 1
DEC  direct     Zmenší obsah adresy o 1
DEC  @Ri      Zmenší obsah nepřímé adresy o 1
INC  DPTR      Zvětší obsah ukazatele dat o 1
MUL  AB       Vynásobí registry A a B
DIV  AB       Dělí registr A registrem B
DA  A       Desítková úprava obsahu akumulátoru

Logické operace
ANL  A,Rn      Logický součin akumulátoru s obsahem registru
ANL  A,direct    Logický součin akumulátoru s obsahem adresy
ANL  A,@Ri     Logický součin akumulátoru s obsahem nepřímé adresy
ANL  A,#data    Logický součin akumulátoru s přímými daty
ANL  direct,A    Logický součin obsahu adresy s akumulátorem
ANL  direct,#data  Logický součin obsahu adresy s přímými daty
ORL  A,Rn      Logický součet akumulátoru s obsahem registru
ORL  A,direct    Logický součet akumulátoru s obsahem adresy
ORL  A,@Ri     Logický součet akumulátoru s obsahem nepřímé adresy
ORL  A,#data    Logický součet akumulátoru s přímými daty
ORL  direct,A    Logický součet obsahu adresy s akumulátorem
ORL  direct,#data  Logický součet obsahu adresy s přímými daty
XRL  A,Rn      Exclusive-OR akumulátoru s obsahem registru
XRL  A,direct    Exclusive-OR akumulátoru s obsahem adresy
XRL  A,@Ri     Exclusive-OR akumulátoru s obsahem nepřímé adresy
XRL  A,#data    Exclusive-OR akumulátoru s přímými daty
XRL  direct,A    Exclusive-OR obsahu adresy s akumulátorem
XRL  direct,#data  Exclusive-OR obsahu adresy s přímými daty
CLR  A       Nuluje obsah akumulátoru
CPL  A       Neguje obsah akumulátoru
RL  A       Rotace obsahu akumulátoru vlevo
RLC  A       Rotace obsahu akumulátoru a CY vlevo
RR  A       Rotace obsahu akumulátoru vpravo
RRC  A       Rotace obsahu akumulátoru a CY vpravo
SWAP A       Vymění horní a dolní nibble obsahu akumulátoru

Přesun dat
MOV  A,Rn      Přesun obsahu registru do akumulátoru
MOV  A,direct    Přesun obsahu adresy do akumulátoru
MOV  A,@Ri     Přesun obsahu nepřímé adresy do akumulátoru
MOV  A,#data    Přesun přímých dat do akumulátoru
MOV  Rn,A      Přesun obsahu akumulátoru do registru
MOV  Rn,direct   Přesun obsahu adresy do registru
MOV  Rn,#data    Přesun obsahu nepřímé adresy do registru
MOV  direct,A    Přesun obsahu akumulátoru na adresu
MOV  direct,Rn   Přesun obsahu registru na adresu
MOV  dirct1,dirct2 Přesun obsahu adresy na jinou adresu
MOV  direct,@Ri   Přesun obsahu nepřímé adresy na jinou adresu
MOV  direct,#data  Přesun přímých dat na adresu
MOV  @Ri,A     Přesun obsahu akumulátoru na nepřímou adresu
MOV  @Ri,direct   Přesun obsahu adresy na nepřímou adresu
MOV  @Ri,#data   Přesun přímých dat na nepřímou adresu
MOV  DPTR,#data16  Přesun 16-bitových dat do ukazatele dat
MOVC A,@A+DPTR   Přesun kódového bajtu z adresy (A)+(DPTR) do akumulátoru
MOVC A,@A+PC    Přesun kódového bajtu z adresy (A)+(PC) do akumulátoru
MOVX A,@Ri     Přesun obsahu externí paměti do akumulátoru
           (8-bit addr)
MOVX A,@DPTR    Přesun obsahu externí paměti do akumulátoru
           (16-bit addr)
MOVX @Ri,A     Přesun obsahu akumulátoru do externí paměti
           (8-bit addr)
MOVX @DPTR,A    Přesun obsahu akumulátoru do externí paměti
           (16-bit addr)
PUSH direct     Uložení obsahu adresy na zásobník
POP  direct     Obnovení obsahu adresy ze zásobníku
XCH  A,Rn      Výměna obsahu akumulátoru s obsahem registru
XCH  A,direct    Výměna obsahu akumulátoru s obsahem adresy
XCH  A,@Ri     Výměna obsahu akumulátoru s obsahem nepřímé adresy
XCHD A,@Ri     Výměna nižších nibblů mezi obsahem nepřímé adresy
           a akumulátorem

Booleovské instrukce
CLR  C       Vynuluje CY
CLR  bit      Vynuluje bit
SETB C       Nastaví CY
SETB bit      Nastaví bit
CPL  C       Neguje CY
CPL  bit      Neguje bit
ANL  C,bit     Logický součin CY s bitem
ANL  C,/bit     Logický součin CY s negací bitu
ORL  C,bit     Logický součet CY s bitem
ORL  C,/bit     Logický součin CY s negací bitu
MOV  C,bit     Přesun bitu do CY
MOV  bit,C     Přesun CY do bitu

Větvení programu
ACALL addr11     Volání podprogramu uvnitř 2K stránky
LCALL addr16     Dlouhé volání podprogramu
RET         Návrat z podprogramu
RETI         Návrat z přerušení
AJMP addr11     Skok uvnitř 2K stránky
LJMP addr16     Dlouhý skok
SJMP rel      Krátký skok (relativní adresa)
JMP  @A+DPTR    Skok na adresu určenou (DPTR)+(A)

Podmíněné skoky
JC  rel      Skok při nastaveném CY
JNC  rel      Skok při nulovém CY
JB  bit,rel    Skok při nastaveném bitu
JNB  bit,rel    Skok při nulovém bitu
JBC  bit,rel    Skok a nulování při nastaveném bitu
JZ  rel      Skok při nulovém akumulátoru
JNZ  rel      Skok při nenulovém akumulátoru
CJNE A,direct,rel  Skok při různém obsahu akumulátoru a adresy
CJNE A,#data,rel  Skok při různém obsahu akumulátoru a přímých dat
CJNE Rn,#data,rel  Skok při různém obsahu registru a přímých dat
CJNE @Ri,#data,rel Skok při různém obsahu nepřímé adresy a přímých dat
DJNZ Rn,rel     Zmenší obsah registru a skočí, je-li <> 0
DJNZ direct,rel   Zmenší obsah registru adresy a skočí, je-li <> 0

NOP         Žádná operace
[Obsah]
Pokud najdete nepřesnosti nebo máte návrh na vylepšení této stránky, pošlete mi prosím e-mail.
(c) 1996 Milan Hrdlička.

[ UAMT| UIVT | Fakulta | Universita | Brno | Admin | Jazyk/Language ]